̋تفکر استراتژیک برای سازمان چشم انداز می­آفریند و به مدیران کمک می­کند تا در راستای این چشم انداز تصمیمات صحیحی را انخاذ کنند.̋

              Michel Robert

تفکر استراتژیک چیست؟

« تفکر استراتژیک عبارتست از تلفیق فعالیت هایی که در کنار هم برای بازار ارزش و برای سازمان مزیت رقابتی می آفریند »         KLMCo.

« تفکر استراتژیک عبارتست از معماری هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت، کشف و فهم ناپیوستگی های کسب و کار»            G.Hamel

تفکر استراتژیک طرح ریزی اقدامات براساس یادگیری های جدید است »         R.Stacey

« تفکر استراتژیک، یک فرآیند سنتز ذهنی است که از طریق خلاقیت و شهود، نمای یکپارچه از کسب و کار را در ذهن  ایجادمی کند. »           H.Mintzberg

رالف استیسی (R.STACEY) آن را طرحریزی برمبنای یادگیری می شناسد.

از دیدگاه ماهوی تفکر استراتژیک یک «بصیـــرت و فهم» است. این بصیرت کمک می کند تا در شرایط پیچیده کسب و کار:

  1. واقعیتهای بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود؛
  2. ویژگیهای جدید بازار زودتر از دیگران کشف گردد؛
  3. جهشهای (ناپیوستگیهای) کسب و کار درک شود؛

عناصر تفکر استراتژیک

ردیف عناصر تفکر استراتژیک تعریف منبع
۱ گستردگی حوزه مورد توجه فرد به هنگام تفکر در خصوص مسائل سازمانی توجه به زنجیره کامل ارزش آفرینی و درک تعاملات میان اجزاء آن

شناسایی نقش فرد در سیستم های بزرگتر و درک تأثیر رفتار او بر خروجی های

توجه به روابط عمودی درون سیستم

Napier, Nancy K. & Albert, Martha S. (1990)
۲ مشارکت مدیریت میانی تعیین فردی که وظیفه اصلی تفکر استراتژیک را در سازمان بر عهده دارد
۴ خلاقیت قابلیت ترکیب و کنار هم قرار دادن ایده های موجود به صورت های جدید

توانایی بازنگری مدل های شناختی و به چالش کشیدن مفروض