استراتژی مجاهده تحول بخش- قسمت دوم: ضرورت برنامه ریزی استراتژیک

 

تغییرات فاحش در بخش عمومی تصمیم گیران ارشد را ناگزیر می سازد به روش استراتژیک در باره آن چه باید انجام دهند، بیندیشند و برنامه ریزی استراتژیک را مورد استفاده قرار دهند.

عناصر برنامه ریزی استراتژیک

ردیف عناصر برنامه ریزی استراتژیک تعریف منبع
ارزش P ارزش، واقعیتی اجتماعی و برخاسته از نیاز‌ها، جهان بینی، عقاید و آرما‌‌ن‌ها‌ست که ملاک قضاوت‌ها ( خوب و بد، درست و غلط، زشت و زیبا و…) قرار می‌گیرد و مبنای شکل‌گیری کنش‌ها و هنجاری‌های اجتماعی است. ارزش به رغم اینکه ذهنی و غیرقابل مشاهد است ـ مشاهده آن از طریق کنش‌ها و هنجارها می‌باشد ـ واقعیتی اجتماعی است زیرا در تمامی جوامع وجود دارد. (رضایی اردستانی ۱۳۶۰: ۶۶ـ۳۰).
P ارزش‌ها، اصول یا استاندارد‌هایی هستند که به افراد کمک می‌کنند تا آنچه را که مطلوب است تعیین نمایند؛ ارزش‌ها آرمان‌های مطلقی هستند که نکات قابل توجه را به صورت عملکرد سازمانی و یا در قالب روش‌هایی نشان می‌دهند تا سازمان مسئوولیت‌هایش را نسبت به افراد ذینفع ـ کارکنان، مشتریان، سرمایه‌گذاران و جامعه ـ ادا کند. (نی‌نوس. ۱۹۹۵: ۵۳)
P ارزش‌های اصولی، اعتقادات اساسی و پایدار سازمان و مجموعه‌ای کوچک از اصولی هستند که شرکت را رهنمون می‌شوند؛ بدون آنکه خاص زمان یا دوره‌ای معین و یا مستلزم توجیه بیرونی باشند؛ زیرا برای کسانی که در داخل سازمان هستند، ارزش و اهمیت ذاتی دارند. (کالینز وپراس . ۱۹۹۶؛ شکوهی، ۲۸:۱۳۷۶).
P ارزش‌ها، فرضیاتی را نسبت به آینده شکل می‌دهند و دامنه انتخاب‌هایی را که برای چشم‌انداز نوین مد‌نظر قرار گرفته‌ شده‌اند ، محدود می‌کنند. مثلاً: ممکن است شرکتی فعالیت در قالب رفتار مسؤولانه نسبت به محیط را برگزیند و در نتیجه از محصولات خاصی صرف‌نظر نماید.

 

( نی‌نوس، ۱۹۹۵، از گلی و فرهی ۷۱:۱۳۷۷).
چشم انداز چشم انداز عبارتست از ارائه یک تصویر مطلوب و آرمان قابل دستیابی که منظر و دورنمایی در افق بلند مدت را فراروی مدیریت ق