7قدم برای موفقیت کسب و کار های کوچک

این فرآیند ساده هفت مرحله ای ابزارهایی را که برای موفقیت لازم دارید به شما ارائه می دهد

بسیاری از تجارو صاحبان کسب و کار در حوزه های غیر منتظره به موفقیت های بزرگ می رسند. آن ها کاری را شروع می کنند و بعد می فهمند به اندازه مورد نظر سودآور نبوده است و با تجربه ای که کسب کردند تغییر جهت می دهند و به سمت کار دیگری می روند.

مهمترین اقدام، شروع کردن ، انجام کار، قدم برداشتن یادگیری و رشد هرچه بیش تر است.

تقریباً در هر زمینه ای اطلاعات کافی وجود دارد تا شما بتوانید به اندازه کافی کسب آگاهی کنید تا به موفقیت برسید. اما آنچه بسیار مهم است عمل کردن است.

دو قدم در موفقیت کسب و کار

نویسنده موفقیت، اوریسون سوت ماردن، یدر یکی از نوشتهای خود اشاره کرده است اولین قدم درموفقیت، انگیزه است. دومین قدم مداومت در کار است.

هر کسب وکاری در ابتدا به باور، ایمان و شجاعت نیاز دارد ، جهش جسورانه به ناشناخته ها.

از هر ده نفری که می خواهند کسب و کاری را شروع کنند، تنها یک نفر شجاعت کافی برای شروع و پایداری کافی برای ادامه کار را دارد. ترس از شکست ، بیش از هر چیز دیگری ، افراد  را عقب می اندازد. کار را فلج می کند و باعث شکست می شود.

با یک رویا شروع کنید

خوشبختانه ، حتی اگر از کسب و کار چیزی نمی دانید ، می توانید با رویای داشتن قلعه ای در آسمان شروع کنید و سپس برای آن پایه و اساس ایجاد کنید و به موفقیت های بزرگی برسید