وبینار آموزش اتومات کردن فعالیت ها با ربات RPA

اتوماسیون، موتور محرک اصلی تحول دیجیتال است

تاریخ و ساعت برگزاری:24مهر 1399
ساعت برگزاری15 الی 17
زمان فعال بودن تخفیفپایان مردادماه

تومان 100000 تومان 75000