وبینار الگوریتم سیستم سازی

با سیستم سازی کسب و کار، رشد کوانتومی را تجربه کنید

تاریخ و ساعت برگزاری:23 مرداد 1399
ساعت برگزاری15 الی 17
زمان فعال بودن تخفیف15 مردادماه

تومان 100000 تومان 75000