وبینار برنامه ریزی استراتژیک در یک ساعت

داشتن برنامه و هدف اولین گام در سیستم سازی است.

تاریخ و ساعت برگزاری:30 بهمن 1399
ساعت برگزاری15 الی 17
زمان فعال بودن تخفیفپایان مهرماه
دیدگاه0

تومان 100000 تومان 75000