پادکست: تفکر سیستمی در سیستم سازی

تفکر سیستمی چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

مدت پاکست:17دقیقه و 22ثانیه
فرمت فایل:MP3

تومان 0