وبینار خودکارسازی فرایندها با BPMS

بدون صرف هزینه زیاد، فرایندهای کسب و کار را خودکارسازی و مکانیزه کنید

تاریخ و ساعت برگزاری:20 آذر 1399
ساعت برگزاری15 الی 17
زمان فعال بودن تخفیفپایان مهرماه
دیدگاه0

تومان 100000 تومان 75000