برچسب: هدف

هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار   هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار به این معنا است که فرد یا سازمان به جای تمرکز بر وظایف و چگونگی انجام آنها بر روی نتایج نهایی این وظایف تمرکز نماید. هدفگرایی قاطعانه، تمرکز اصلی را به جای فرآیند انجام کارها، به اهدافی اختصاص می‎دهد که […]