سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ساختار سازمانی
Rate this post

  1. ساختار سازمانی ارگانیگ و مکانیزمی چه هستند؟

اول، ساختار سازمانی سیستمی برای متصل کردن فعالیت هاست که در کار سازمانی اتفاق می افتد. افراد به ساختار ها وابسته هستند تا بدانند چه کاری باید انجام دهند و چگونه این سازمان ها به هدف سازمان نزدیک است.

دوم، طرح سازمانی فرایند ایجاد ساختار سازمانی برای پرداختن به نیازهای سازمانی برای مقابله با دشواری اهداف کسب و کار است.

در واقع تغییرات سازمانی به تغییراتی گفته میشود که در سیستم سازمانی اتفاق میفتد. برای مثال زمانی که افراد وارد سازمان میشوند یا از آن خارج میشوند، شرایط بازار و منابع عرضه تغییر می بایند. مدیران سازمان با توجه به شرایط میتوانند تغییرات را هدایت کنند.

در نهایت توسعه سازمانی برچسبی برای مدیریت تغییر است. متخصص توسعه سازمانی از علوم اجتماعی برای تغییر فرایندها استفاده میکنند. توجه به توسعه سازمانی برای مدیرانی که میخواهند سازمان را توسعه دهند،  ضروری است.

 برای درک نقش ساختار سازمانی ، تجربه های جاستین یعنی مدیری که برای شرکت حمل و نقل کار میکرد، در نظر بگیرید. موفقیت او در هدایت تغییرات در آمریکا ، به مدیران در مسئولیت های چالشی کمک میکند. در واقع جاستین مسئول استخدام و تربیت افراد و همچنین استقرار زیرفرایند ها برای موفقیت پایدار بود.

اگر این مسئولیت به شما واگذار شود، چه کاری انجام میدهید؟ چگونه کارکنان را سازمان دهی میکنید؟ این ها سوالاتی هستند که نیازمند درک ساختار و طرح سازمانی، توسعه و تغییرات سازمانی هستند.

یکی از مهم ترین مسائلی که جاستین با آن سر و کار خواهد داشت این است که چگونه سیستم را مدیریت و سازمان دهی خواهد کرد. تمامی تصمیم های مربوط به ساختار سازمان به طرح سازمانی مربوط میشود.

سازمان های رسمی به روابط ، مسئولیت ها و ارتباط هایی که در سازمان وجود دارند اطلاق میشوند. چارت سازمانی بهترین راه برای نشان دادن سازمان رسمی است.

فلوچارت مثالی از سازمان رسمی نشان میدهد.

زمانی که جاستین سیستم را بوجود آورد باید مسئولیت های سرپرستی و ساختار سازمانی را طراحی کند.  سیستم رسمی چگونگی جریان اطلاعاتی و منابع را توصیف میکند. برای استقرار سازمان رسمی ، کاربردهای اصلی را شناسایی میکند.

سازمان غیر رسمی به شبکه روابط افراد اطلاق میشود که افراد را به هم متصل میکند.  سازمان غیر رسمی از طریق مکالمات روز مره و عمومی مردم تشکیل میشود که این مورد پیچیده و کنترل آن بسیارسخت است ولی روی موفقیت سازمان نقش بسزایی خواهد  داشت.

همانطور که نشان داده است نقشه کشی سازمان غیر رسمی ممکن است اما با غیر رسمی بسیار متفاوت است. این نقشه ، نقشه شبکه نام دارد زیرا روابط بین افراد را نشان میدهد. بعضی عضو ها از بقیه مهم تر هستند و قدرت روابط بین افراد و گروه ها متفاوت خواهد بود.

سازمان غیر رسمی در طراحی جاستین زمانی که افراد شروع به ارتباط با یکدیگر میکنند، شکل خواهد داد و با این حال زمانی که افراد به نقش ها و روابط خود پی میبرند شروع به ارتباط بیشتر خواهند کرد.  سازمان غیر رسمی معمولا” سازمان رسمی را انعکاس میدهد ولی اغلب متفاوت است. افراد تاثیرگذار سیستم سریعا” شناسایی میشوند.در واقع سازمان های غیر رسمی یا به موفقیت سازمان کمک میکنند یا مانع آن میشوند.

سازمان های رسمی نشان میدهند که سازمان باید چکار کند ولی سازمان های غیر رسمی نشان میدهند که سازمان چکاری انجام میدهد. هر دو ساختار تاثیر، سرپرستی و رهبری که در سیستم وجود دارند، بررسی خواهند کرد.

انواع ساختار سازمان رسمی

حال جاستین نیازمند اجرای سیستم سرپرستی برای استقرار و گزارش عملکرد است و این کار را با کمک ساختار رسمی انجام میدهد که وظایف را عملی میکند. در این بخش عواملی را بررسی میکنیم که هر مدیری باید در نظر داشته باشد.  تقریبا” تمامی سازمان ها سلسله مراتب را استقرار داده اند.

کارهای اداری

یکی از چارچوب های معمول در این مورد مدل اداری نامیده میشود که توسط ماکس وبر در قرن نوزده توسعه یافته است. او همچنین پنج عنصر اصلی دفتر بازی را ارائه داد که عبارتند از: تخصص، دستور و کنترل، گستردگی کنترل، تمرکز و فرمولیزاسیون

تخصص

افرادی که در تولید امکانات مشغول به کار هستند در هر قسمت از فرایند تولید متبحر هستند و یا وارد بخش هایی میشوند که تمرکز روی قسمت های تولید مانند اماده سازی مواد ، مونتاژ، و کنترل کیفی است.

دستور و کنترل

مورد بعدی گزارش سازمان است. دستور و کنترل مرحله است که درآن افراد گزارش کارها را برای بهبود به یکدیگر ارائه میدهند.

گستره کنترل

سول بعدی به گستره کاری میپردازد  که هر فرد باید پاسخگو باشد. برای مثال مدیران سطوح بالا مسئول کارهای تمامی کارکنانشان هستند، مدیران سطوح میانی مسئول کارهای محدودتر و کارفرمایان سطوح پایین فقط مسئول کارهای به خصوصی هستند.  هر مدیر سلسله مراتب در محدوده کنترل مدیر دیگری در سازمان کار میکند.

تمرکز

سازمان های کاملا” متمرکز فقط در بعضی مواقع خاص روی متابع تمرکز میکنند و یا فقط افراد کمی اجازه تصمیم گیری در مورد بکارگیری منابع دارند. اما سازمان های پراکنده منابع را به صورت وسیع در اختیار افراد برای تصمیم گیری قرار میدهد.

فرمول بندی

به تعریف نقش هایی می پردازد که در سازمان وجود دارند. سیستم فرومول بندی شده سازمان تعریف شده ای و سیستم محکمی دارد. اما سیستمی با ساختار متوسط به روابط ساختار سازمانی وابسته خواهد بود.

ساختارهای مکانیزمی و ارکانیگ

مدیری چون جاستین ساختارهای زیادی را مورد ارزیابی قرار داده است. کاربرد این اصول این است که به ترکیب دو نوع ساختار برای ادامه راه کمک خواهد کرد.

در یک طرف ساختاراداری وجود دارد که سیستم سلسله مراتبی طراحی شده برای استانداردسازی و کنترل است. سازمان های مکانیکی معمولا” با ساختار سازمانی عمودی تعریف میشوند.  ساختار مکانیکی نقش ها و روند ها را از طریق برنامه های جدی تعریف میکند.

با این حال، ساختار ارگانیک وابسته به توانایی افراد خواهد بود. در سازمان ارگانیک ساختار افقی دیده میشود که افراد در کل سازمان مجاز به تصمیم گیری هستند. در واقع سازمانی با ساختار افقی به سازمان مسطح نیز معروف است زیرا به ویژگی بعضی از سطوح سلسلسه مراتبی میپردازد.

بسیاری از سازمان های ارگانیگ افراد را به سمت متخصص بودن سوق میدهند تا از فرصت های در سازمان آگاه باشند. اما در سازمان های مکانیکی تاکید بر تخصص به منظور این است که روند ها و کارهای اساسی با دقت پیش روند.

در واقع محیط نسبت به نوع سازمان متفاوت خواهد بود. سازمانی که سیستم کنترل قوی دارد از ساختار عمودی استفاده میکند و سازمان هایی که کاملا” تعریف نشده اند، تصمیم گیری را به کارکنان واگذار میکنند.

محدوده کنترل برای مدیر برای تشویق کارمندان مشخص شده است. در ساختار مکانیکی، اگر منابع و تصمیم گیری ها متمرکز باشند  کارایی افزایش خواهد یافت ولی در سیستم ارگانیگ کارایی با اشتراک منابع حاصل خواهد شد.

سازمان ها معمولا” ساختار را بر  اساس نیاز تعریف میکنند. نیاز ها همان ویژگی ها و محیط برای موفقیت سازمان خواهد بود.

دو مثال از ساختار عملکردی وجود دارد: sy

ساختار محصول که سازمان کارمندان را بر اساس خط تولید سازمان دهی میکند. برای مثال کارمندان کمپانی ماشین بر اساس مدل چرخ تولید شده سازماندهی میشوند. مورد بعدی ساختار جغرافیایی است که سازمان ها برای فروش محصولات در نظر میگیرند.  در این قسمت کسب و کار بر اساس منطقه شکل میگیرد. در هر نوع ساختار مدیر فعالیت هایی اعم از بازاریابی ، تولید ، فروش و مشتری را در نظر میگیرد . بعضی سازمان ها از ساختار ماتریکس برای افزایش پتانسیل استفاده میکنند. ساختار ماتریکس سازمانی را توصیف میکند که دارای قدرت گزارش است. در واقع مسئولیت عملکرد به تخصص مربوط میشود. با این وجود، کارمندان باید به نیازهای کسب و کار توجه کنند:

  1. ساختار سازمانی چیست؟
  2. تفاوت انواع ساختار سازمانی چیست؟
  3. طرح سازمانی چیست؟
  4. چه مفاهیمی در تصمیم گیری طرح سازمانی موثر هستند؟

روز تصویر زیر کلیک کنید

دپارتمان بندی سیستم سازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره پیام دهید.